Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/156
Title: THÔNG TIN VÀ TRI THỨC TRONG QUAN HỆ VỚI “BÁO” VÀ “CHÍ”
Other Titles: INFORMATION AND KNOWLEDGE IN RELATION TO "WARNING" AND "PRESS"
Authors: Trần, Hồng Lưu
Keywords: Thông tin
tri thức
“báo”
“chí”
sức mạnh
quyền lực
Issue Date: 2016
Abstract: Lâu nay, người ta vẫn mặc nhiên hiểu khái niệm báo chí như là cái gì đó thật dễ hiểu, tưởng chừng như không có gì phải bàn luận nữa. Tuy nhiên, ngày nay do các phương tiện nghe nhìn phát triển quá nhanh chóng, nhất là các loại hình báo chí in lại có sự xâm nhập mạnh mẽ của công nghệ thông tin đặc biệt là internet, dẫn đến khái niệm trên cần phải được hiểu sâu thêm. Muốn tồn tại trong thời đại ngày nay, báo và chí cần có sự phân định rạch ròi trong cách hiểu về chúng, từ đó có định hướng cho các loại hình này. Nghiên cứu góp thêm một góc nhìn, nhằm rõ thêm nội hàm giữa khái niệm “báo” và “chí”. Theo chúng tôi, nội hàm trên lại có sự đan xen giữa các khái niệm thông tin và tri thức. Ở đây, chúng tôi muốn làm rõ thêm mối liên hệ hữu cơ giữa chúng nhằm làm rõ hơn quan hệ giữa “báo” và “chí” với thông tin và tri thức cùng những gợi mở cho sự ứng dụng của chúng đối với nước ta hiện nay
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/156
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207153645.pdf458.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.