Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/159
Title: PHÂN TÍCH VỀ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÍ TUỆ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Other Titles: ANALYZING ON THE EFFECIENCY OF INTELLECTUAL CAPITAL ON FIRM PERFORMANCE OF ENTERPRISES LISTED ON VIETNAM STOCK EXCHANGE
Authors: Lê, Hà Như Thảo
Keywords: Vốn trí tuệ
phương pháp VAIC của Pulic 2000
kinh tế tri thức
hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ
tài sản vô hình
Issue Date: 2016
Abstract: Xu hướng chung của toàn cầu là sự chuyển hướng mạnh mẽ từ khu vực sản xuất truyền thống sang nền kinh tế tri thức. Do đó, vốn trí tuệ đang ngày càng trở thành một tài sản quan trọng đóng góp vào kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức. Vì vậy, phân tích tác động của hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là cần thiết. Nghiên cứu này đã phân tích mối quan hệ giữa 2 đại lượng này dựa trên số liệu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2010 đến 2015. Kết quả cho thấy hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/159
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207154228.pdf752.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.