Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/161
Title: QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM
Other Titles: PERSONAL INCOME TAX ADMINISTRATION IN VIETNAM
Authors: Huỳnh, Thị Kim Hà
Keywords: thuế
thu nhập cá nhân
quản lý
hiệu quả
hội nhập quốc tế
Issue Date: 2016
Abstract: Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, thu nhập của các tầng lớp dân cư cũng dần được tăng lên và đa dạng về loại hình. Bên cạnh đó, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang đặt ra yêu cầu đối với hệ thống thuế của Việt Nam nhằm tiến đến phù hợp với các yêu cầu cơ bản của cơ chế kinh tế thị trường và các thông lệ quốc tế về thuế. Kể từ khi Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2009 đến nay, hệ thống pháp luật về thuế và quản lý thuế đã không ngừng được điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng những yêu cầu nêu trên. Bài viết hệ thống hóa các văn bản pháp quy liên quan đến thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, so sánh những quy định hiện hành của Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân với các nước trên thế giới, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/161
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207154512.pdf532.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.