Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/164
Title: QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT KHI THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2009)
Other Titles: EARNINGS MANAGEMENT OF VIETNAMESE ENTERPRISES (RESEARCH ON THE LISTED ENTERPRISES WHEN THE INCOME TAX RATE HAS CHANGED SINCE 2009)
Authors: Nguyễn, Thị Hương Mai
Keywords: điều chỉnh lợi nhuận
thuế thu nhập doanh nghiệp
báo cáo tài chính
thị trường chứng khoán Việt Nam
kế toán
Issue Date: 2016
Abstract: Tiết kiệm chi phí là một trong những mục tiêu chính của nhà quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, khi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam có sự thay đổi từ 28% vào năm 2008 còn 25% năm 2009, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán nói riêng, sẽ có xu hướng chuyển một phần lợi nhuận chịu thuế từ năm 2008 sang năm 2009 để tiết kiệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần đánh giá được tác động của việc thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp lên hành vi của các nhà quản trị, đồng thời nhận diện được các hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Tác giả đã chọn ngẫu nhiên 21 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán trước năm 2008, kết quả nghiên cứu cho thấy có 10 doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận tăng, 11 doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận giảm trong năm 2008
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/164
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207154956.pdf500.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.