Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/166
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kim Ngọc-
dc.date.accessioned2018-12-07T08:55:41Z-
dc.date.available2018-12-07T08:55:41Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/166-
dc.description.abstractGiáo dục - đào tạo nói chung và giáo dục Đại học nói riêng được xem là dịch vụ công, được Nhà nước cung cấp nguồn lực tài chính để phục vụ lợi ích chung, nhằm thực hiện chính sách công bằng xã hội. Cùng với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động đào tạo của các trường đại học, cao đẳng công lập cũng chịu sự tác động của cơ chế thị trường. Để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, tài chính là một nguồn lực rất quan trọng, đóng vai trò nền tảng để phát triển các nguồn lực khác như con người, cơ sở vật chất,... những yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Vì vậy, để phát triển mạnh và bền vững, các trường đại học, cao đẳng công lập cần phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính. Nhận diện thực trạng, những khó khăn trong công tác quản lý tài chính, bài viết đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subject“quản lý tài chính"vi_VN
dc.subject“giáo dục đào tạo”vi_VN
dc.subject“đại học”vi_VN
dc.subject“cao đẳng công nghệ thông tin”vi_VN
dc.subject“cơ chế tự chủ tài chính”vi_VN
dc.titleNÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNHvi_VN
dc.title.alternativeIMPROVING EFFICIENCY OF FINANCIAL MANAGEMENT AT THE COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING FINANCIAL SELF-CONTROL MECHANISMvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207155347.pdf498.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.