Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/179
Title: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG SAO VIỆT NHẬT MIỀN TRUNG (SJVC)
Other Titles: ASSESSING COMPETITIVE CAPABILITY - CASE OF SJVC CORPORATION
Authors: Đặng, Thị Thanh Minh
Đào, Thị Thu Hường
Keywords: Năng lực cạnh tranh
đo lường
công ty SJVC
nhân tố
nguồn lực vô hình
Issue Date: 2016
Abstract: Dựa trên việc tổng hợp các lý thuyết nền tảng về năng lực cạnh tranh và cơ sở phân tích kỹ lưỡng các đặc điểm cụ thể tại Công ty cổ phần đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng Sao Việt Nhật miền Trung (SJVC). Nghiên cứu này nhằm đo lường năng cạnh tranh và xác định yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trên cơ sở nguồn lực vô hình tại Công ty SJVC. Dữ liệu khảo sát thu thập trên mẫu 272 người bao gồm lãnh đạo, nhân viên và khách hàng của công ty thông qua bảng câu hỏi, sau đó sẽ được phân tích bằng phần mềm SPSS và Amoss. Kết quả phân tích kiểm định lại thang đo của năng lực cạnh tranh và chỉ ra 3 nguồn lực vô hình ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh bao gồm: “Định hướng kinh doanh”, “Danh tiếng doanh nghiệp”, “Năng lực sáng tạo”. Trong đó, yếu tố “Năng lực sáng tạo” ảnh hưởng mạnh nhất, ít nhất là “Danh tiếng doanh nghiệp”. Từ kết quả nghiên cứu, nội dung này đề xuất các hàm ý giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty SJVC
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/179
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207160218.pdf967.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.