Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/180
Title: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Other Titles: A STUDY OF THE FACTORS INFLUENCING THE CAPITAL STRUCTURE OF LISTED TRANSPORT COMPANIES ON VIETNAMESE SECURITIES MARKET
Authors: Nguyễn, Thị Hương Mai
Keywords: cấu trúc vốn
công ty vận tải
báo cáo tài chính
thị trường chứng khoán Việt Nam
kế toán
Issue Date: 2016
Abstract: Vận tải là một ngành kinh doanh có tính đặc thù cao, sử dụng nguồn vốn lớn. Vì vậy, lựa chọn một cấu trúc vốn hợp lý là yêu cầu đối với tất cả các doanh nghiệp này, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay. Vậy đâu là những nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp vận tải đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa trên những lý luận về cấu trúc vốn và những nghiên cứu thực nghiệm trước đây, tác giả đã lựa chọn một số nhân tố có khả năng ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết. Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính được các công ty này công bố trên thị trường chứng khoán. Để nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty này, tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. Kết quả thu được cho thấy, các nhân tố quy mô doanh nghiệp, khả năng thanh toán hiện hành, hiệu quả hoạt động kinh doanh, rủi ro kinh doanh đã ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để các công ty vận tải xây dựng cấu trúc vốn hợp lý
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/180
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207180237.pdf554.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.