Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/206
Title: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT
Other Titles: FACTORS AFFECTING TO MANAGEMENT ACCOUNTING APPLICATION IN VIETNAM TEXTILE ENTERPRISES: THEORY RESEARCH
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngọc
Keywords: “kế toán quản trị”
“sự vận dụng kế toán quản trị”
“doanh nghiệp Việt Nam”
“doanh nghiệp dệt may”
“các nhân tố ảnh hưởng”
Issue Date: 2015
Abstract: Việt Nam khi chuyển sang cơ chế thị trường với sự điều tiết của Nhà nước, sự hình thành kế toán quản trị trong bộ phận kế toán là rất cần thiết. Mở cửa và hội nhập kinh tế đã đòi hỏi và kéo theo sự cạnh tranh gay gắt. Môi trường cạnh tranh được hình thành giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do vậy các thông tin nội bộ do hệ thống kế toán quản trị cung cấp tất yếu phải được hình thành. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại và đứng vững phải thích ứng, đối phó nhanh chóng và kịp thời với mọi thử thách mới, với những thay đổi liên tục trên thị trường để ra quyết định. Do đó, nhu cầu thông tin về tiềm lực và nội bộ của doanh nghiệp là một yếu tố không thể thiếu và kế toán quản trị là phương tiện, là công cụ hỗ trợ quan trọng nhất quyết định chất lượng quá trình quản lý ở các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn hạn chế. Đến nay, có rất ít các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự vận dụng kế toán quản trị (KTQT) trong doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là một ngành cụ thể như dệt may. Bài viết khái quát các nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến sự vận dụng KTQT trong doanh nghiệp làm cơ sở cho các nghiên cứu thực nghiệm sau này.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/206
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.