Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/210
Title: BÀN LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
Other Titles: DISCUSSION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE RESPONSIBILTY AND EFFICIENCE OF BUSINESS OPERATION
Authors: Lê, Hà Như Thảo
Keywords: trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
quan hệ giữa CSR và CFP
hiệu quả hoạt động
biểu hiện về trách nhiệm xã hội
quan hệ cùng chiều của CSR và CFP
Issue Date: 2015
Abstract: Xã hội ngày càng phát triển, các vấn đề về trách nhiệm xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp càng được quan tâm. Trách nhiệm xã hội đã có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của doanh nghiệp. Đến nay, vấn đề này đang thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu cũng như quản lý, thực nghiệm tiến hành điều tra khảo sát để đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả tìm được cho thấy hầu như mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là cùng chiều. Điều này dẫn đến kết luận, doanh nghiệp càng có những hành động vì cộng đồng, xã hội thì hoạt động kinh doanh của họ càng hiệu quản hơn
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/210
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.