Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/211
Title: MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH LÀM PHÁT SINH CHÊNH LỆCH TRONG VIỆC GHI NHẬN DOANH THU, CHI PHÍ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ
Other Titles: SOME NEW FEATURES OF CURRENT CORPORATE INCOME TAX LAWS ARISING UNEQUABILITY IN RECORDING REVENUE, COST BETWEEN ACCOUNTING PROFIT AND TAXABLE INCOME.
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngọc
Keywords: “luật thuế thu nhập doanh nghiệp”
“doanh thu”
“chi phí”
“thu nhập chịu thuế”
“lợi nhuận kế toán”
Issue Date: 2015
Abstract: Chính sách thuế nói chung và thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng được xây dựng như một công cụ điều tiết nền kinh tế, đảm bảo nguồn thu của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, phù hợp với mục tiêu phát triển và các chính sách kinh tế khác. Quốc hội đã ban hành Luật số 71/2014/QH 11 ngày 26/11/2014 - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về Thuế, Luật số 32/2013/QH 13 ngày 09/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN; Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 8/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài báo nêu lên một số điểm mới từ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí làm phát sinh những khoản chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/211
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.