Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/212
Title: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHUYỂN GIÁ TRỐN THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Other Titles: STUDYING THE SITUATION OF TRANSFER PRICING BY FOREIGN DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES IN VIETNAM
Authors: Huỳnh, Thị Kim Hà
Keywords: thuế
ngân sách nhà nước
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
chuyển giá
trốn thuế
Issue Date: 2015
Abstract: Thuế là một trong những nguồn thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo thống kê của Cục đầu tư nước ngoài, tính đến 31/12/2014 có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 17.768 dự án, tổng vốn đăng ký 252.715 tỷ USD. Tuy nhiên báo cáo của thanh tra Cục thuế trong những năm gần đây cho thấy ngân sách nhà nước hàng năm bị thất thoát không nhỏ từ hành vi chuyển giá trốn thuế của loại hình doanh nghiệp này. Bài viết khái quát cơ sở lý luận về chuyển giá, các hình thức chuyển giá, các dấu hiệu nhận biết chuyển giá và trình bày thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/212
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.