Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/218
Title: NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG
Other Titles: RESEARCH ENGINE USING INTERNET BANKING CUSTOMERS
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Internet banking
Động cơ
EFA
CFA
Cronbach’s Alpha
Issue Date: 2015
Abstract: Internet banking (IB) đang trở thành một xu hướng chính trong thị trường tài chính ngày nay, là một sản phẩm mới của các ngân hàng trong thời gian gần đây. Ở Việt Nam dịch vụ IB còn mới mẻ và chưa nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố động cơ khiến khách hàng chọn và sử dụng IB tại Việt Nam. Căn cứ trên phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu đề xuất mô hình gồm có 7 biến số động cơ.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/218
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.