Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/221
Title: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH CÔNG VỤ (MICE) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Other Titles: SOLUTIONS TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF MICE INDUSTRY IN DANANG
Authors: Nguyễn, Thị Khánh My
Keywords: MICE
du lịch
sự phát triển
thúc đẩy
SWOT
Issue Date: 2015
Abstract: Hiện nay, trong xu thế giao lưu và hội nhập, Việt Nam trở thành điểm đến của bạn bè năm châu. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam về nhiều mặt, trong đó có sự phát triển của ngành du lịch. Tại Việt Nam, Đà Nẵng là một trong những địa phương có sức thu hút đặc biệt đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Ngành du lịch ở thành phố Đà Nẵng với những thế mạnh sẵn có cùng với cơ hội đến từ nhiều phía có tạo nên sự phát triển vượt bậc như hiện nay. Thêm vào đó, trong Chương trình Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2015 đã định hướng du lịch MICE là loại hình du lịch then chốt của thành phố. Do đó, bài báo này sẽ trình bày những đặc điểm đặc thù của du lịch MICE và sử dụng phân tích SWOT để đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của loại hình du lịch công vụ (MICE) tại thành phố Đà Nẵng.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/221
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.