Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/224
Title: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG MÔI TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Other Titles: PROPOSE MEASURES CONTROL THE SELLING – COLLECTING PROCESS IN THE E-COMMERCE BUSINESS ENVIRONMENT
Authors: Vũ, Thị Tuyết Mai
Keywords: thương mại điện tử
kiểm soát
chu trình bán hàng- thu tiền
mạng
cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2015
Abstract: Thương mại điện tử làm thay đổi sâu sắc phương thức kinh doanh đòi hỏi sự thay đổi trong cấu trúc của tổ chức, các mối quan hệ kinh doanh và các liên minh, cơ chế và cách thức phân phối, luật pháp cũng như các quy định mà hoạt động kinh doanh được thực hiện. Thương mại điện tử đưa lại những cơ hội mới là số lượng lớn các nhà cung cấp, khách hàng và thị trường, marketting điện tử và các liên kết giữa các nhà cung cấp hoặc sản xuất hoạt động trong cùng một lĩnh vực …Bên cạnh đó, Thương mại điện tử cũng tiềm ẩn những rủi ro mà các doanh nghiệp cần phải hạn chế bằng cách thiết lập một hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và hệ thống kiểm soát hiệu quả. Bài báo tập trung tìm hiểu phân tích, đưa ra biện pháp kiểm soát chu trình bán hàng thu tiền trong môi trường thương mại điện tử.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/224
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.