Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/285
Title: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CỦA GOOGLE
Other Titles: A SOLUTION TO BUILD THE YOUTH UNION MEMBER MANAGEMENT SYSTEM OF THE UNIVERSITY OF DANANG BASED ON GOOGLE’S CLOUD-COMPUTING
Authors: Đinh, Thị Mỹ Hạnh
Đặng, Ngọc Sang
Keywords: điện toán đám mây
hệ thống quản lý
đoàn viên
Google App Engine
Google Cloud SQL
Issue Date: 2014
Abstract: Bài báo trình bày những kiến thức tổng quan và những đặc điểm nổi bật của điện toán đám mây, dịch vụ Google App Engine, Google Cloud SQL. Bài báo cũng đánh giá mô hình và thực trạng chất lượng quản lý Đoàn viên tại Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên của Đại học Đà Nẵng trên nền điện toán đám mây. Hệ thống cho phép phân cấp quản lý,quản lý thông tin, quản lý Chương trình Rèn luyện ĐV, đánh giá ĐV, hỗ trợ triển khai và đánh giá chất lượng hoạt động Đoàn các cấp... Nhóm tác giả phân tích những lợi thế của điện toán đám mây để xây dựng và phát triển
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/285
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181209215146.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.