Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/293
Title: MÔ HÌNH THỰC HÀNH KẾ TOÁN ẢO – GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
Other Titles: VIRTUAL ACCOUNTING PRACTICE MODEL – THE TRAINING SOLUTION AIMS TO DEVELOP ACCOUNTING PRACTICE SKILLS
Authors: Trương, Hoàng Tú Nhi
Keywords: mô hình thực hành kế toán ảo
quy trình mô phỏng kế toán doanh nghiệp
phòng thực hành
lợi ích
đề xuất
Issue Date: 2014
Abstract: Bài báo thể hiện kết quả tìm hiểu của tác giả về mô hình thực hành kế toán ảo, quy trình mô phỏng kế toán doanh nghiệp tại phòng thực hành và lợi ích từ việc áp dụng mô hình thực hành kế toán ảo trong đào tạo nghề kế toán. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất đối với các cơ sở đào tạo trong quá trình triển khai mô hình thực hành kế toán ảo.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/293
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf597 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.