Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/294
Title: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Other Titles: ANALYSE EFACTIVENESS OF BUSINESS PERFORMANCE OF TRANSPORT ENTERPRISES IN STOCK MARKET VIETNAM
Authors: Nguyễn, Thị Hương Mai
Keywords: hiệu quả
hoạt động kinh doanh
vận tải
nhân tố
phân tích
Issue Date: 2014
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là một công cụ đắc lực để nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra lựa chọn đúng đắn về chiến lược trong hoạt động kinh doanh và giúp các nhà đầu tư có những thông tin đầy đủ, có được sự lựa chọn đúng đắn, chính xác trong việc quyết định đầu tư. Ngành vận tải là một ngành dịch vụ có nhiều đặc thù, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty này có nhiều ý nghĩa. Tác giả phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty vận tải niêm yết qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh cá biệt như: hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản, hiệu suất sử dụng tài sản cố định, số vòng quay nợ phải thu. Bài báo phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh tổng hợp : tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần hoạt động kinh doanh (ROS). Đồng thời, tác giả nghiên cứu về những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty này bằng phương pháp hồi quy
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/294
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181209220759.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.