Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/296
Title: KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
Other Titles: RESPONSIBILITY ACCOUNTING AND RESPONSIBILITY ACCOUNTING PRACTICE IN UNIVERSITIES IN VIETNAM
Authors: Trần, Thị Mỹ Châu
Keywords: Kế toán trách nhiệm
trung tâm trách nhiệm
trung tâm đầu tư
trung tâm chi phí
trung tâm lợi nhuận
Issue Date: 2014
Abstract: Nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng thương hiệu, giữ vững uy tín, đổi mớigiáo dục để hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực đào tạo là mục tiêu của các trường đại học, cao đẳng hiện nay (gọi chung là các trường đại học). Để đạt được mục tiêu đề ra các nhà quản trị cấp cao cần hoạch định chiến lược, lên kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Hơn nữa người đứng đầu đơn vị không thể thâu tómvà phát huy được nâng lực ở tất cả các lĩnh vực, các bộ phận mà cần có sự phân quyền để quản lý hiệu quả. Sự phân quyền và kiểm soát là nội dung cơ bản của kế toán trách nhiệm (KTTN), đã được nghiên cứu nhiều và vận dụng tại các doanh nghiệp trên thế giới.Bài báo đề cập đến các quan điểm về KTTN, nội dung cơ bản của KTTN và vận dụng KTTN trong các trường đại học.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/296
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf577.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.