Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/298
Title: LUẬN BÀN VỀ HỆ THỐNG CHI PHÍ TIÊU CHUẨN TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Other Titles: DISCUSSIONS ABOUT THE STANDARD COSTING SYSTEM IN MANAGERIAL ACCOUNTING
Authors: Nguyễn, Lê Lộc Tiên
Keywords: chi phí tiêu chuẩn
kế toán quản trị
dự toán
kiểm soát chi phí
chênh lệc
Issue Date: 2014
Abstract: Tiêu chuẩn trong sản xuất kinh doanh là rất cần thiết để vừa có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm vừa sử dụng chi phí một cách tối ưu.Trong kế toán quản trị, hệ thống chi phí tiêu chuẩn là một công cụ hữu ích cho việc dự toán, quản lý, kiểm soát chi phí và đánh giá mức độ thực hiện quản trị chi phí trong doanh nghiệp. Bài báo này tập trung nghiên cứu về chi phí tiêu chuẩn và lập chi phí tiêu chuẩn, cũng như phân tích những lợi ích và hạn chế của việc kiểm soát thông qua sử dụng hệ thống chi phí tiêu chuẩn trong quy trình kế toán quản trị doanh nghiệp.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/298
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf613.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.