Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/303
Title: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG CĐ CNTT
Other Titles: SOME SOLUTIONS TO INCREASE SCIENTIFIC RESEARCH QUALITY OF YOUNG LECTURERS AT COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Authors: Nguyễn, Thị Hương Mai
Keywords: nghiên cứu khoa học
giảng viên
đào tạo
cao đẳng
giải pháp
Issue Date: 2014
Abstract: Thực tiễn cho thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) cùng với chất lượng đào tạo là một trong hai nhiệm vụ quan trọng đối với bất cứ một trường học. Đối với giảng viên trẻ trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (CĐ CNTT) - ĐHĐN, thời gian công tác còn ngắn, hoạt động nghiên cứu khoa học gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bài báo tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động NCKH của các giảng viên trẻ tại trường. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên trẻ. Đề tài sử dụng các phương pháp tổng hợp, so sánh, điều tra thống kê. Bên cạnh nguồn dữ liệu thứ cấp thu thập được từ phòng đào tạo và NCKH, tác giả còn sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp từ cuộc điều tra về hoạt động NCKH của các giảng viên trẻ tại trường.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/303
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf639.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.