Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/323
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG SINH TỰ ĐỘNG MÃ NGUỒN CÁC WEBSITE ASPX TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU
Authors: Nguyễn, Trần Quốc Vinh
Nguyễn, Văn Vương
Keywords: sinh tự động mã nguồn; khuôn mẫu; trang web aspx; thao tác dữ liệu; truy vấn và khung nhìn
Issue Date: 2013
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả tiến hành nghiên cứu lý thuyết sinh mã nguồn tự động và ứng dụng để tạo ra chương trình sinh tự động mã nguồn các website ASPX. Chương trình có đầu vào là siêu dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (CSDL) và các khuôn mẫu có cấu trúc theo tiêu chuẩn của thư viện StringTemplate. Đầu ra của chương trình là một ứng dụng web hoạt động theo mô hình 3 lớp. Website được sinh ra có các chức năng thao tác dữ liệu như hiển thị kết quả thực thi truy vấn, thêm mới, cập nhật, xóa trên các bảng. Đối với khung nhìn của CSDL hoặc truy vấn, trên cơ sở siêu dữ liệu của các bảng tham gia thu được từ CSDL, bài báo đề xuất thuật toán xác định bảng để khuyến cáo cập nhật, bổ sung và xóa dữ liệu cũng như giới hạn các cột có thể chọn cho các trang đó. Website được chương trình sinh ra có thể được triển khai ngay trên máy chủ web IIS mà không cần thêm bất cứ thành phần nào khác.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/323
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf666.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.