Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/327
Title: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU CÁC NHÀ MÁY TRONG HỆ THỐNG THỦY ĐIỆN BẬC THANG
Authors: Trần, Tấn Vinh
Nguyễn, Văn Diệp
Keywords: Phương pháp quy hoạch tuyến tính, tuyến tính hóa, hệ thống bậc thang thủy điện, vận hành tối ưu, phân bố công suất tối ưu.
Issue Date: 2013
Abstract: Bài toán phân bố tối ưu công suất vận hành các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang là bài toán có hàm mục tiêu và các phương trình ràng buộc thuộc dạng phi tuyến. Bài báo trình bày việc áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để giải bài toán phân bố tối ưu công suất phát của các nhà máy trong hệ thống bậc thang thủy điện - với mục tiêu tối ưu là cực đại hóa giá trị của lượng nước chứa trong hồ vào cuối chu kỳ khảo sát - bằng cách.tuyến tính hóa từng đoạn hàm mục tiêu cũng như các phương trình ràng buộc trong chu kỳ khảo sát. Để minh họa, trong bài báo đã sử dung công cụ quy hoạch tuyến tính (hàm linprog) trong gói Optimization Toolbox của Matlab để tính toán phương thức vận hành tối ưu của hệ thống bậc thang thủy điện A vương khi chỉ xét điều tiết ngắn hạn.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/327
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf567.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.