Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/33
Title: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC GIẢNG DẠY MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN” Ở BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Other Titles: APPLICATION OF INFORMATICS TECHNOLOGY TO TEACHING THE SUBJECT “BASIC PRINCIPLES OF MARXISM - LENINISM” AT HIGHER EDUCATION LEVELS
Authors: Nguyễn, Khoa Huy
Issue Date: 2012
Abstract: “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” là một môn chính trị mang tính trừu tượng hóa, khái quát hóa cao. Do đó, nó đòi hỏi thầy cô giáo phải luôn cải tiến phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin vào những phương pháp ấy. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” còn nhiều hạn chế và bất cập. Xuất phát từ thực trạng đó, bài viết đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn học này.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/33
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf587.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.