Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/335
Title: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM
Authors: Huỳnh, Thị Kim Hà
Keywords: Internet; phát triển; công nghệ thông tin; thương mại điện tử; doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Abstract: Sự ra đời của Internet và phát triển của công nghệ thông tin đã chỉ ra rằng ranh giới quốc gia không phải là ranh giới kinh tế, tương lai của một doanh nghiệp, một quốc gia chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi các dịch vụ điện tử. Vì thế hoạt động thương mại điện tử ngày càng phổ biến và chiếm ưu thế so với hoạt động kinh doanh truyền thống trước đây nhờ những lợi ích to lớn mà thương mại điện tử đem lại cho người dân, doanh nghiệp, chính phủ và xã hội. Phát triển thương mại điện tử đang là vấn đề đặt ra cho nước ta khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Bài viết nêu ra những đặc trưng của thương mại điện tử, quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, nghiên cứu thực trạng và đề xuất những giải pháp định hướng chiến lược nhằm mở rộng hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/335
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf633.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.