Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/337
Title: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM
Authors: Huỳnh, Thị Kim Hà
Keywords: công nghệ thông tin; thanh toán không dùng tiền mặt; ngân hàng thương mại; tác động; phát triển
Issue Date: 2013
Abstract: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng, xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới diễn ra ngày càng mạnh mẽ, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã có những bước phát triển vượt bậc và đang ngày càng chiếm ưu thế so với các phương tiện thanh toán truyền thống trước đây tại Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia có hệ thống ngân hàng mới phát triển trong những năm gần đây, vì thế, việc nghiên cứu nhằm đưa ra định hướng phát triển bền vững cho hoạt động của hệ thống thanh toán là rất cần thiết. Bài viết nghiên cứu thực trạng, phân tích tác động của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, các ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, và đến sự phát triển của nền kinh tế, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển phương thức thanh toán này tại Việt Nam.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/337
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf565.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.