Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/339
Title: ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ DOANH NGHIỆP QUA CHỈ TIÊU EVA
Authors: Nguyễn, Thị Hương Mai
Keywords: thành quả; doanh nghiệp; cổ đông; lợi nhuận kinh tế, tài chính
Issue Date: 2013
Abstract: Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp chính là việc tạo ra các giá trị cho cổ đông. Thế nhưng giá trị ấy được đo lường như thế nào lại là một câu hỏi được đặt ra? Bởi nếu không thể đo lường giá trị ấy một cách định lượng cụ thể thì làm sao các cổ đông cũng như nhà đầu tư có thể nhận biết tốt nhất giá trị mà doanh nghiệp thật sự đang tạo ra là bao nhiêu? Do vậy việc tìm kiếm một cách thức vừa đơn giản vừa đáp ứng được mục tiêu đặt ra đó thật sự là một việc làm đáng được quan tâm. Thước đo mà tôi muốn nói đến ở đây chính là lợi nhuận kinh tế hay còn được gọi bằng một thuật ngữ khác là Gía trị kinh tế gia tăng EVA. Bài báo sẽ đưa ra phương pháp tính toán cũng như ý nghĩa, khả năng vận dụng của chỉ tiêu này trong thực tiễn.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/339
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf428.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.