Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/36
Title: LUẬN BÀN VỀ NHỮNG KỸ NĂNG VÀ TIÊU CHÍ CƠ BẢN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Authors: Trần, Mai Ước
Nguyễn, Anh Cường
Issue Date: 2012
Abstract: Bối cảnh hiện nay,việc chuyển từ đào tạo niên chế sang học chế tín chỉ là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục đại học, cao đẳng. Với loại hình đào tạo mới này, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là điều cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là trong giảng dạy theo học chế tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/36
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf583.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.