Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/52
Title: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRẦN LÃI SUẤT ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM
Other Titles: STUDYING THE IMPACT OF CEILING INTEREST RATE TO MONEY MARKET IN VIETNAM
Authors: Huỳnh, Thị Kim Hà
Keywords: trần lãi suất
công cụ
ngân hàng
lạm phát
thị trường tiền tệ
Issue Date: 2012
Abstract: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội hiện đang là mục tiêu hàng đầu của quốc gia. Để thực hiện được mục tiêu này thì vấn đề kiểm soát lãi suất và từng bước hạ mặt bằng lãi suất cần phải được thực hiện. Trần lãi suất là một trong các công cụ được Ngân hàng Trung Ương sử dụng trong quá trình thực thi các chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng chính sách này vẫn còn nhiều bất cập và tác động không nhỏ đến thị trường tiền tệ Việt Nam. Trong phạm vi bài báo này, tác giả phân tích tác động của trần lãi suất để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế của chính sách này đến sự ổn định và phát triển của thị trường tiền tệ Việt Nam.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/52
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf393.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.