Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/55
Title: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH DOANH THU, CHI PHÍ ĐỂ TÍNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
Other Titles: DIFFERENCES BETWEEN TAX POLICIES AND ACCOUNTING REGIME IN DETERMINATION OF REVENUE AND EXPENSES FOR COUNTING TAXABLE INCOME AND ACCOUNTING PROFITS
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngọc
Issue Date: 2012
Abstract: Theo chế độ kế toán, doanh thu, chi phí được ghi nhận dựa vào bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành. Trong khi đó, doanh thu, chi phí theo quy định của chính sách thuế được ghi nhận và xác định không hoàn toàn dựa trên bản chất kế toán mà thường xét trên hiện tượng biểu hiện bề ngoài thông qua chứng từ kế toán thỏa mãn tính hợp lý – hợp lệ - hợp pháp. Vì vậy, doanh thu và chi phí là hai nhân tố tác động lớn nhất đến mức độ khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế. Sự khác biệt trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí khi xác định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế theo chế độ kế toán và chính sách thuế được thể hiện như thế nào?
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/55
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf393.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.