Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/58
Title: XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG BÁN CHỊU
Other Titles: SETTING THE CREDIT-SALE AUDIT PROCESS
Authors: Trần, Thị Mỹ Châu
Keywords: bán chịu
kiểm toán hoạt động
quy trình kiểm toán hoạt động
chính sách bán chịu
Issue Date: 2012
Abstract: Bài báo nghiên cứu về những lợi ích và thiệt hại khi các doanh nghiệp bán chịu cho khách hàng. Qua đó, xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động bán chịu do kiểm toán nội bộ thực hiện tại các doanh nghiệp để giúp cho nhà quản trị trong việc kiểm soát những khoản nợ phải thu khách hàng, có chính sách bán chịu đúng đắn, giảm thiểu rủi ro, đem lại hiệu quả trong kinh doanh cho doanh nghiệp.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/58
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf433.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.