Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/60
Title: LUẬN BÀN VỀ NHỮNG THÁCH THỨC, ƯU THẾ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM PHÁT TRIỂN
Authors: Đoàn, Thanh Hà
Trần, Mai Ước
Issue Date: 2012
Abstract: TÓM TẮT Năm 2005, luật Doanh nghiệp ra đời đã tạo nên một “hơi thở” mới cho nền kinh tế. Kể từ đó đến nay đã có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời, có sự đóng góp nhất định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong xu thế hội nhập, cạnh tranh và hợp tác hiện nay thì vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại càng quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của nước ta hiện nay. Bài viết góp phần nhận dạng các đặc điểm về thuận lợi, thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đưa ra một vài giải pháp cơ bản nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/60
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf474.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.