Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/62
Title: NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Other Titles: STUDYING THE IMPACTS OF INFORMATION PUBLICATION TO THE STOCK MARKET IN VIETNAM
Authors: Huỳnh, Thị Kim Hà
Keywords: thông tin
công bố thông tin
thị trường chứng khoán
doanh nghiệp
tác động
phát triển
niêm yết
Issue Date: 2012
Abstract: Thông tin và công bố thông tin là một trong các nhân tố tác động mạnh mẽ đến sự ổn định và phát triển của thị trường chứng khoán. Thông tin nội bộ hay thông tin được các doanh nghiệp công bố trên các báo cáo tài chính đều rất nhạy cảm đối với thị giá của các tài sản tài chính được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vì thế cần có những quy định pháp lý chặt chẽ đối với hoạt động cung cấp thông tin của các doanh nghiệp niêm yết. Bài báo đề cập đến tầm quan trọng của việc công bố thông tin, tác động của việc công bố thông tin đối với thị trường chứng khoán và nghiên cứu thực trạng công bố thông tin hiện nay tại Việt Nam.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/62
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf378.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.